Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
   AUTO
   AUKSTUMS
   UGUNS
   ELEKTRO
Iesniegums sertifikāta saņemšanai
Sertificēto personu saraksts
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Hanzas iela 22, Riga, LV-1045
Fakss: +371 7830492
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna@ruk.lv


Sakarā ar to ,ka  12.07.2011 ir pieņemti   LR MK noteikumi nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”  un uzsākta personāla sertifikācija attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām